بررسی روش های مقابله با آفات و معایب ومزایای آن

مهسا پنجشنبه 12 تیر 1399 - 23:35
بررسی روش های مقابله با آفات و معایب ومزایای آن

انسان­ها از حدود 10 تا 12 هزار سال پیش در مناطق مختلف جهان دانستند که بذربعضی از گیاهان را می توان در فصل فراوانی برداشت کرد و بخشی از آن را برای کاشت در فصل بعد ذخیره نمود. این امر باعث شد که انسان ها از جابه جایی برای یافتن غذا دست برداشته و یکجا نشینی را انتخاب کنند به مرور هنر کشاورزی پایریزی شد . اما هر ساله بخشی از محصول غذایی در اثر حمله آفات از بین می رفت.به تدریج با پیشرفت علم و پیدا شدن گرایشی به نام گیاه پزشکی و کشف راه حل های شیمیایی و بیوشیمیایی برای مبارزه با آفات و بیماریها تلاش در بهبود محصولات نمود اما این مسئله چه تاثیری بر زندگی بشر و میحط داشت ؟ در ادامه به بررسی آن می پردازیم.

به مرور که ﺟﻤﻌﯿﺖ اﻧﺴﺎن در ﮐﺮه زﻣﯿﻦ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد اﺳﺖ و روﻧﺪ رو ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ داشت  .ﺑﺸﺮ ﺑﺮاي ﻧﯿﺎزﻫﺎي ﺧـﻮد و ﺑـﻪ   ﺧﺎﻃﺮ اﯾﺠﺎد ﻣﺰارع ﮔﺴﺘﺮده ﺗﺮ و ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﺑﯿﺸﺘﺮ اﮐﻮﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﻃﺒﯿﻌﯽ را ﺑـﻪ ﺳـﺮﻋﺖ ﺑـﺮﻫﻢ زده و ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺨﺮﯾﺐ ﺟﻨﮕﻞ ﻫﺎ، ﻧﺎﺑﻮدي ﺧﺎك و ﮔﯿﺎﻫﺎن ﺧﻮدرو و ﺣﯿﺎت وﺣﺶ ﻣﯽ ﮔﺮدد .روش ﻫﺎي ﺑﻬـﺮه  ﺑﺮداري ﻣﺘﮑﯽ ﺑﺮ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژي ﻣﺎﺷﯿﻨﯽ و ﻣﻮاد ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ، ﻣﻤﮑـﻦ اﺳـﺖ در ﮐﻮﺗـﺎه ﻣـﺪت ﭘﺮﺑـﺎزده  ﺑﺎﺷﻨﺪ اﻣﺎ در بلند مدت عوارض زیادی بر سلامتی انسان و محیط زیست خواهد داشت . ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﺣﻔﻆ ﻣﺤـﯿﻂ زﯾﺴـﺖ  دو ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ آﻧﻬﺎ در آﻏﺎز ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺖ و ﯾﮑﻢ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ اﻧﺴﺎن ﻗـﺮار ﮔﺮﻓﺘـﻪ اﺳـﺖ .

انواع کنترل آفات

1.کنترل شیمیایی:

آفت کش ها موادی به صورت مایع، جامد یا گاز هستند که به منظور نابودی آفت‌ها به کار می‌روند. بعضی از این آفتهاکه مورد علاقه انسان‌ها نیستند، حشرات، علفهای هرز و میکروب‌هایی هستند که گیاهان را از بین می‌برند. بسیاری از آفت کش‌ها، سمی هستند و علاوه بر اینکه آفت‌ها را از بین می‌برند به انسان‌ها نیز صدمه می‌زنند.

ﻣﺸﮑﻼت ﻧﺎﺷﯽ از آﻓﺖ ﮐﺶ ﻫﺎ   ﻣﺼﺮف آﻓﺖ ﮐﺶ ﻫﺎي ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺑﺮاي ﮐﻨﺘﺮل ﺑﺴﯿﺎري از آﻓـﺎت ﺳـﻬﻞ ﺗـﺮ از ﺑـﻪ ﮐـﺎرﮔﯿﺮي روش ﻫـﺎي  ﮐﻨﺘﺮل ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ اﺳﺖ، زﯾﺮا اﺳـﺘﻔﺎده از آﻓـﺖ ﮐـﺶ ﻫـﺎي ﺷـﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﻧﯿـﺎزي ﺑـﻪ اﻃـﻼع از ﺧﻮاﺳـﺘﮕﺎه  اﮐﻮﻟﻮژﯾﮏ آﻓﺎت ﻧﺪارد .آﻓﺖ ﮐﺶ ﻫﺎ را ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ دﻓﻌﺎت ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺮﻋﻠﯿﻪ آﻓﺖ ﯾﺎ ﻗﺎرچ ﻫﺎ ﺑﻪ ﮐـﺎرﺑﺮد و آﻧﻬﺎ را ﺑﺮاي دوره ﻫﺎي ﻣﺤﺪود ﻧﯿﺰ ﺗﺤﺖ ﮐﻨﺘﺮل درآورد .ﻣﺸـﮑﻼت ﻧﺎﺷـﯽ از آﻓـﺖ ﮐـﺶ ﻫـﺎ زﻣـﺎﻧﯽﻣﻠﻤﻮس ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ آﻓﺘﯽ ﮐﻨﺘﺮل ﻧﺸﻮد و ﯾﺎ ﺳﺒﺐ ﻃﻐﯿﺎن آﻓﺖ ﺟﺪﯾﺪي ﮔﺮدد .ﻣﻘﺎوﻣـﺖ آﻓـﺎت در ﺑﺮاﺑـﺮ آﻓﺖ ﮐﺶ ﻫﺎ ﯾﮑﯽ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ در ﻋﺪم ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺳﻤﻮم اﺳﺖ .ﻣﻘﺎوﻣﺖ در آﻓﺖ در اﺛـﺮ ﺗﻔـﺎوت واﮐـﻨﺶ ﺣﯿﺎﺗﯽ اﻓﺮادي از ﯾﮏ ﺟﻤﻌﯿﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﯾﮏ ﺳﻢ ﺑﺮوز ﻣﯽ ﮐﻨﺪ، از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺳﻢ را ﺑـﻪ ﺳـﺮﻋﺖ   ﺧﻨﺜﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﻣﺎﻧﻊ از ورود آن ﺑﻪ ﺑﺪن ﺷﻮد .ﭼﻨﯿﻦ اﻓﺮادي ﻃﯽ ﭼﻨﺪ ﻧﺴﻞ زﯾﺎد ﺷﺪه و ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻣﻘﺎوﻣﯽ را ایجاد می کنند.

2.کنترل بیولوژیکی:

ﮐﻨﺘﺮل ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮏ ﯾﻌﻨﯽ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺎرازﯾﺘﻮﺋﯿﺪﻫﺎ، ﭘﺮداﺗﻮرﻫﺎ، ﭘـﺎتوژن ﻫـﺎ، آﻧﺘﺎﮔﻮﻧﯿﺴـﺖ ﻫـﺎ و ﯾـﺎ ﻣﯿﮑـﺮوارﮔﺎﻧﯿﺰم ﻫﺎي رﻗﯿﺐ ﺑﺮاي ﮐﺎﻫﺶ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﯾﮏ آﻓﺖ، ﺑﻪ ﻃﻮري ﮐﻪ آﻓﺖ ﻓﺮاواﻧﯽ ﮐﻢ ﺗﺮي داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ و  ﺧﺴﺎراﺗﯽ ﮐﻢ ﺗﺮ از آن ﭼﻪ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ، وارد ﺳﺎزد . 

ﺣﺸﺮات، ﮐﻨﻪ ﻫﺎ، ﻋﻠﻒ ﻫﺎي ﻫﺮز، ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﯿﻤﺎري زا و ﻣﻬـﺮه داران، ﺟﻤﻠﮕـﯽ ﻣﻤﮑـﻦ اﺳـﺖ از اﻫـﺪاف ﮐﻨﺘﺮل ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮏ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﮐﻨﺘﺮل ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮏ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺎ دﺧﺎﻟﺖ ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ اﻧﺴـﺎن ﺻـﻮرت ﭘـﺬﯾﺮد و ﯾـﺎ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻋﻤﻠﯽ ﯾﮏ ﻧﯿﺮوي ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺧﻮد ﺟﻮش ﺑﺎﺷﺪ .ﮐﻨﺘﺮل ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮏ ﻣﻤﮑـﻦ اﺳـﺖ ﺑـﺮاي ﭘـﺎﺋﯿﻦ آوردن ﺟﻤﻌﯿﺖ آﻓﺖ ﻣﺰارع ﯾﺎ ﺟﻨﮕﻞ ﻫﺎ و ﯾﺎ ﺑﺮاي ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻧﺎﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﻫﺎ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه در اﺛﺮ ورود ﯾﮏ ﻋﺎﻣﻞ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﺤﯿﻂ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد .

باتوجه به هزینه ها ی بالای اقتصادی  سموم آفت کش و همچنین عوارض جبران ناپذیری که برسلامت انسان اعم از (بیماری های خطرناک، سقط جنین، مسمومیت ، عوارض جانبی بر سیستم عصبی و...) را باعث می شود که در اثر مصرف طولانی مدت عوارض جبران ناپذیری بر سلامت انسان و محیط زیست خواهد داشت. .از ﺳـﺎل 1945  ﺗﻌﺪاد ﺣﺸﺮات، ﻋﻠﻒ ﻫﺎي ﻫﺮز و ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ ﭘﺎﺗﻮژن ﻫﺎي ﮔﯿﺎﻫﯽ ﮐﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ آﻓﺖ ﮐﺶ ﻫـﺎ مقاوم ﺷﺪه اﻧﺪ، ﺑﻪ ﺷﺪت اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.ﮐﻨﺘﺮل ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮏ آﻓﺎت، ﭘﺎﺳﺨﯽ اﺳﺖ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﻪ ﺑﺨﺸﯽ از اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﮐﻪ ﮐﻨﺘﺮل ﭘﺎﯾﺪار را ﺑﻪ ارﻣﻐـﺎن آورده در واقع مقاوم نمودن  گیاهان از طریق ژنتیکی بهترین راه کنترل بیولوژیک آفات و امراض می باشد .با این حال به همراه توسعه کاشت گیاهان و واریته های مقاوم، نژاد های جدیدی از آفات و امراض ظاهر می گردند. بدین ترتیب مقاومت دائمی امکان پذیر نبوده و بایستی به طور مداوم اصلاح برای مقاومت انجام گیرد .

نویسنده : نرگس امیرزاده

 

 

 

 

ارسال نظر
  • - نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.
  • - لطفا دیدگاهتان تا حد امکان مربوط به مطلب باشد.
  • - لطفا فارسی بنویسید.
  • - میخواهید عکس خودتان کنار نظرتان باشد؟ به gravatar.com بروید و عکستان را اضافه کنید.
  • - نظرات شما بعد از تایید مدیریت منتشر خواهد شد